Materialvalsguide

Källa : Byggkeramikhandboken
 

Kakelplattor 14411-K, 14411-L
Rekommenderas endast för väggar inomhus. Kan användas både i våta och torra utrymmen men endast för väggar med måttliga påverkningar som till exempel bostädernas hygienutrymmen, badrum, toaletter och tvättstugor samt i kök. För väggar i lokaler med större mekanisk påverkan och påverkan av fukt, kemikalier etc. ska glaserade klinkerplattor väljas. Klinkerplattor är slagtåligare och har högre kemikalie resistens.
Sätt krav på din leverantör om information på produkten eller produkterna, typ kvalitetsdokument, byggvarudokument, säkerhetsdatablad och skötselanvisningar.

Klinkerplattor 14411-H, 14411-J
Rekommenderas både för väggar och för golv inomhus. Kan även med vissa restriktioner användas utomhus (typ fasader). Klinkerplattor har olika vattenabsorbtion och beständighet mot avnötning, fråga din leverantör om produkten verkligen passar din yta eller miljö. Glaserade Klinkerplattor för golv bör väljas med avnötningsklass lägst 3 för bostadsmiljöer respektive 4 eller 5 för offentlig miljö.
Sätt krav på din leverantör om information på produkten eller produkterna, typ kvalitetsdokument, byggvarudokument, säkerhetsdatablad och skötselanvisningar.

”Granitkeramikplattor” 14411-G  (Frostbeständig klinker, kan ej frysa sönder)
Plattor av porslinskvalitet som rekommenderas för alla ytor, såväl inomhus som utomhus. Plattorna kan tack vare tillverkningsmetoden tillverkas i stora format med mycket god måttnoggrannhet och med måttliga tjocklekar.
De är därför speciellt lämpade för fasader eller liknande, där låg egenvikt är av betydelse. ”Granitkeramik” tillverkas i en mängd olika färger, format och ytstrukturer. Plattorna kan tack vare sin höga måttnoggrannhet läggas med smala fogar. På beställning kan plattor som är måttjusterade levereras (engelska: ”rectified”). Det innebär att kanterna har slipats så att plattorna får exakta mått och kan monteras med minimala fogar (1,5–2 mm). Glaserade granitkeramikplattor för golv bör väljas med avnötningsklass lägst 3 för bostadsmiljöer respektive 4 eller 5 för offentlig miljö. Fästmassan är av extra stor vikt när man monterar granitkeramikplattor, eftersom vattenabsorbtionen är så låg i detta materialet är det extra viktigt med hög vidhäftning.
Sätt krav på din leverantör om information på produkten eller produkterna, typ kvalitetsdokument, byggvarudokument, säkerhetsdatablad och skötselanvisningar.

Mosaik har ingen klassning
Mosaik finns i olika typer av material, ex kakelmosaik, stenmosaik, glasmosaik, granitkeramikmosaik. Används på vägg och golv både inne och ute, beroende på vattenabsorbtion och avnötnings beständighet eller kemikalie resistens.
Mosaik med pappersnät på badsidan av plattan bör undvikas i badrum och duschutrymmen. Mosaik bör ha glasfibernät på baksidan i våtrum, för att uppnå hög draghållfasthet och vidhäftning mot underlaget.
Montering av mosaik i pool.
Mosaiken skall sitta på ark med papper eller plast på framsidan av mosaikens yta. Detta för att uppnå full vidhäftning mot mosaikens baksida och underlaget. I en pool blir det några bar i tryck, inte minst när man tömmer poolen på vatten. Fästmassan är av stor vikt beroende av typ av produkt, kolla med din leverantör.

Hemmiljö
Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. Vid användning i våtrum bör behov av halkdämpning undersökas före val av klinkerplattor. Man bör även beakta vilket format plattan har vid golvbrunnen där det lokala fallet är brantast. Glaserade klinkerplattor med minst avnötningsklass 3 bör väljas. Om elgolvvärme är installerat skall klinkerplattorna understiga 6% i vattenabsorbtion. 14411-H.

Offentlig miljö
Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. Glaserade klinkerplattor med avnötningsklass minst 4-5 bör väljas beroende av miljö och trafik. Plattor bör vara minst motsvarande klass R9 A. För val av lämplig halkdämpningsklass lyssna av behovet eller kraven. Glöm inte att ledstråk i golven eller var dilatationsfogar eller konstruktionsfogarnas placering.

Industrigolv, storkök
Endast oglaserade plattor bör väljas. Plattorna bör vara halkdämpande minst motsvarande klass R10 och för våtbelastade ytor även minst V4. Halkdämpningsklass väljs enligt behov och eller krav. Golv skall ha lutning mot golvavlopp. Val av plattjocklek och läggningsmetod bör göras med hänsyn till förväntad mekanisk belastning på golvet och typ av hjullast. Speciella rekommendationer för olika typer av miljöer finns hos tillverkare/leverantörer av klinkerplattor.

Halkdämpning
R-skalan, halkdämpande plattor i offentligmiljö skotrafik
R9    Publika lokaler typ köpcentra
R10  Publika lokaler typ köpcentra
R11  Ingångar och trappor
R12  Industrikök och industrier
R13  Extrema industrier typ fiskindutrier.
V-skalan, dreneringsnivå på plattan cm³ / dm²
V4  Tvättstuga
V6   Industri med olja
V8   Slakteri
V10 Fiskindustri
A,B,C – skalan,  halk dämpande plattor i våtmiljö barfotatrafik
A 12° Lutning omklädningsrum
B 18° Duschar
C 24° Lutande pool kanter

Pool eller bassäng
Det finns för oss två metoder att montera pool eller bassäng och samtliga har tätskikts princip. Underlaget måste ofta blästras för att vidhäftning skall fungera perfekt. Montering av mosaik i pool eller bassäng bör special fästmassa användas. Kolla med leverantör, ofta rekommenderas epoxi som både fäst och fogmassa. Montering av klinkerplattor minst kvalitet 14411-H dvs under 3 % i vattenabsorbtion. Underlaget måste ofta blästras för att vidhäftning skall fungera perfekt. Tätskikt seccoral med speciella tätband i vinklar och hörn. Vid stoser och dyser skall det hackas ut och sedan tätas med Apoten. Silcoferm UV som mjukfog eftersom den är klorbeständig.

Trappor
Till planstegets framkant (trappnos) bör halkdämpande plattor väljas.

Bassängrum – duschar/tvagningsrum
Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. På lutande plan, på trappor under vatten och i grund bassäng väljs plattor med halkdämpning klass C. På duschgolv och på golv kring bassäng väljs plattor med halkdämpning minst
klass B. Halkdämpande plattor med finkornig yta och med halkdämpning enligt klass B eller C bör undvikas i torra utrymmen, eftersom det kan medföra ökat städbehov. Till rullstolsramp/barnsvagnsramp i torrt utrymme väljs halkdämpande plattor minst motsvarande klass R11.
OBS! När plattor monteras på ytor med nivåskillnad på offentligmiljö skall 40 punkter NCS-avvikelse respekteras för människor med nedsatt syn.

Trappor utomhus
Till planstegets framkant (trappnos) bör halkdämpande plattor väljas. Välj en tydlig monteringsbeskrivning för montering av trappor ute. Det är inte ovanligt att plattor monterade utomhus släpper från underlaget! Underlaget kan vara för poröst eller för tätt ex prefabricerat. Utfällning i betongen ex kalsiumhydroxid eller frost sprängning på en gammal befintlig trappa. Man bör skydda en trappa från surt regn med tätskikt typ Seccoral. Trots att man tätskiktar en trappa finns risk för frostsprängning mellan tätskikt och plattan. Det är klokt att dubbellimma plattor på en trappa vått i vått gärna med flytfix Nanoflottflex.

Väggar inomhus
Glaserade eller oglaserade klinkerplattor kan väljas. I offentlig miljö, vissa industrilokaler, storkök och på ytor med stort behov av rengöring bör glaserade klinkerplattor väljas. Kantlister i keramik eller plast samt metall kan användas i ytterhörn typ fönster, ventilations trummor etc.

Utomhus
Ytor som kan utsättas för väta och frost.

Vertikala ytor
Glaserade klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 0,5% kan väljas. Speciella anvisningar från tillverkaren ska följas. Oglaserade klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 6% kan väljas.

Horisontella ytor
Klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 0,5% kan väljas. Ytor med gångtrafik bör beläggas med halkdämpande plattor minst motsvarande. Även oglaserade plattor med högre vattenabsorption än 0,5% kan väljas efter
tillverkarens anvisning och under förutsättning att leverantörens speciella läggningsanvisningar följs.

Fasader och natursten
Kolla med din leverantör för en systemlösning. Förbered dig med en konstruktions- och underlags förklaring.